CS322 Multimedia

CS322 Multimedia

Ky kurs ka për qëllim t’u jap studentëve njohuri bazë mbi multimediat, krijimin, përpunimin dhe përdorimin e tyre në ndihmë të procesit mësimor. Gjithashtu studentët do të njihen me sistemet interaktive bashkëkohore që përdoren në ndihmë të mësimdhënies (programi Moodle). Kursi ka një orientim praktik, duke u mundësuar studentëve të njihen konkretisht me veglat dhe programet që përdoren në jetën e përditshme.

Python for Beginners 1 - Python Language Basics
Ethan BrownJacob Williams

Python for Beginners 1 - Python Language Basics

This is the introductory course for Python for Beginners.  Please start here if you have no experience coding in Python.  This course is self-paced; you can proceed through the course, but need to complete each unit before moving on to the next unit.